studia licencjackie

Nauka na poziomie szkoły wyższej jest ostatnim etapem przewidzianym w polskim systemie edukacyjnym. Czas studiów to przyswajanie rozszerzonej wiedzy kierunkowej oraz zajęć praktycznych związanych z wybraną specjalnością. Aby rozpocząć studiowanie na jednej spośród 434 polskich uczelni wyższych trzeba spełnić zasadniczy warunek, jakim jest posiadanie świadectwa maturalnego.
W systemie kształcenia wyższego przewiduje się możliwość ukończenia trzech stopni studiów:

Stopień pierwszy

Stopień I studiów, to zawodowe wyższe studia licencjackie lub inżynierskie. Pierwsze z nich to studia sześciosemestralne, drugie trwają jeden semestr dłużej.
Podczas studiów, głównie na pierwszym i drugim roku, studiujący zaliczają szereg przedmiotów ogólnych związanych z wybranym typem uczelni i kierunkiem, oraz wiele przedmiotów charakterystycznych dla wybranej specjalności. Ostatnie dwa semestry studiów to czas na udział w seminariach dyplomowych – zajęciach prowadzonych przez promotora pracy dyplomowej, której napisanie i obrona są warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu studiów stopnia pierwszego.

Praca licencjacka lub inżynierska może być pracą badawczą, empiryczną – autor pracy przed napisaniem rozprawy musi przygotować metodologię badań, narzędzia badawcze (na przykład ankiety), przeprowadzić badania i opracować ich wyniki. Inny rodzaj pracy dyplomowej to praca monograficzna. Temat wybrany przez autora jest opisany, przedstawiony poprzez pryzmat poglądów różnych ba

daczy – praca taka zwana również opisową w całości opiera się na literaturze przedmiotu. Ważne jest w przypadku tworzenia każdej pracy dyplomowej, aby nie przywłaszczać sobie cudzej własności, czyli nie stosować plagiatów. Można cytować, odwoływać się w inny sposób do treści prac innych autorów, ale nie można umieszczać w swojej pracy skopiowanych fragmentów bez wyraźnego wskazania na ich źródło. Każda uczelnia używa nowoczesnych programów do sprawdzania oryginalności tekstów prac składanych przez studentów. Plagiaty są zakazane i podlegają karze.

Niektóre uczelnie prowadząc nabór na określony kierunek dają możliwość wyboru między licencjatem a studiami inżynierskimi. Kandydaci na studentów nie zawsze wiedzą, na czym polega różnica. Czy licencjat logistyk i inżynier logistyk to dwa różne zawody? Czy poza czasem trwania studiów jest jakaś różnica?

Studia inżynierskie są rzeczywiście dłuższe, ale też trudniejsze ze względu na ilość przedmiotów technicznych. Okazuje się jednak, że na rynku pracy osoby z tytułem inżyniera szybciej znajdują dobre, wysoko opłacane posady.
Po obronie pracy licencjackiej lub inżynierskiej absolwent z tytułem zawodowym licencjata albo inżyniera może rozpocząć studiowanie na kolejnym stopniu.

książki na studia

Stopień drugi

Zarówno studia licencjackie jak i techniczne studia inżynierskie można uzupełnić studiami stopnia drugiego do poziomu magistra. Aby tak się stało studenci przez okres czterech lub pięciu semestrów rozszerzają wiedzę kierunkową i specjalistyczną. Na koniec studiów absolwent przygotowuje pracę dyplomową. Praca, podobnie jak na studiach pierwszego stopnia, może być opisowa lub badawcza, a na pewno musi być oryginalna w swojej treści.

Każdy student ma podczas pisania pracy opiekę promotora – doświadczonego pracownika naukowego, który nadzoruje, koordynuje, wspomaga na każdym etapie tworzenia pracy, a następnie tę pracę ocenia. Każda praca wymaga również oceny drugiego wybitnego specjalisty z dziedziny, która jest przedmiotem rozprawy, zwanego recenzentem.

Promotor i recenzent zasiadają obok przedstawiciela władz wydziału lub instytutu w komisji egzaminacyjnej na obronie pracy. Obrona pracy to ostatni, dość stresujący egzamin na studiach. Nawet jeśli student ma pracę z najwyższą oceną, to podczas egzaminu może paść dowolne pytanie z całego programu studiów. Pozytywny wynik obrony oznacza uzyskanie tytułu magistra. Wykształcenie na poziomie magisterskim nazywane jest również wyższym pełnym.

nauczyciel akademicki

Studia magisterskie i studia licencjackie (inżynierskie) nie muszą być oddzielnymi etapami edukacji. Można zdecydować się na jednolite studia magisterskie bez podziału na dwie części.
Można również po licencjacie zmienić uczelnię oraz kierunek albo specjalizację – uzupełnienie wykształcenia do stopnia drugiego na innym kierunku jest nie tylko dozwolone, ale bardzo korzystne – w ten sposób można zyskać nową specjalizację zawodową.

Stopień trzeci.
Wybierany przez osoby, które zamierzają po studiach II stopnia zostać na uczelni i pracować w charakterze pracownika naukowego. Studia doktoranckie przygotowują do napisania pracy doktorskiej, której publiczna obrona kończy się nadaniem stopnia naukowego doktora. Doktorat to studia trwające od dwóch do czterech lat.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here