studia podyplomowe - kraków

Studia podyplomowe to szczególny rodzaj formy kształcenia, który w hierarchicznym układzie szczebli edukacji w Polsce umieszczony jest po studiach I i II stopnia, ale nie jako kolejny, podwyższający poziom kształcenia, ale jako uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.
Studia, czyli nauka w szkole wyższej, dostępne są dla wszystkich, którzy zdali maturę. Poziom kształcenia wyższego definiują trzy kolejne stopnie:

1. Stopień pierwszy – studia wyższe zawodowe. Trzyletnie studia licencjackie lub trwające od 3,5 do 4 lat studia inżynierskie kończą się egzaminem, na którym abiturient przedstawia swoją pracę dyplomową, a pozytywny wynik egzaminu oznacza nadanie absolwentowi uczelni tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.

Studia pierwszego stopnia najczęściej są realizowane w formie studiów dziennych (stacjonarnych). Poza tą formą można wybrać również studia niestacjonarne (zaoczne), eksternistyczne, wieczorowe, online.
Nowością na polskich uczelniach są studia dualne I stopnia. Studia dualne proponują głównie kierunki techniczne. Studenci mają zajęcia na uczelni 2 -3 razy w tygodniu, a w pozostałe dni tygodnia pracują. Ich praca nie jest jednak dorywczą, bez znaczenia dla kierunku studiów. Na studiach dualnych studenci pracują na stanowiskach zgodnych z ich kierunkiem studiów i specjalizacją.

Można studia dualne porównać do wyższej szkoły zawodowej zorganizowanej na wzór zawodówek do których idą absolwenci gimnazjów, a już w niedalekiej przyszłości absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.
Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia mogą podwyższyć poziom swojego wykształcenia na kolejnym szczeblu.

2. Studia drugiego stopnia.
Te studia dają wykształcenie wyższe magisterskie. W ciągu 4-5 semestrów studenci znacznie rozszerzają swój poziom wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej, a na koniec nauki przygotowują pracę dyplomową – magisterską. Obrona pracy magisterskiej to ostatni egzamin – absolwent z tytułem magistra może rozpocząć kolejny, ostatni poziom studiów .

3. Studia stopnia trzeciego.
Studia dla przyszłych naukowców, pracowników instytucji zajmujących się badaniami naukowymi, wykładowców szkół wyższych. Trwające od dwóch do czterech lat kształcenie kończy się napisaniem i obroną pracy doktorskiej. Naukowy tytuł doktora nadawany po obronie jest zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pierwszym z dwóch przyznawanych w Polsce stopni naukowych.

kraków

Studia pierwszego i drugiego stopnia można realizować nieprzerwanie, na jednej uczelni, albo w różnych szkołach wyższych, nawet na innych kierunkach. Można również II stopień wykształcenia osiągnąć poprzez jednolite studia magisterskie.
Są uczelnie i kierunki studiów, na których nie ma podziału na licencjaty i magisteria. Dla przykładu – kierunek lekarski na uniwersytetach medycznych to sześcioletnie jednolite studia, których absolwenci otrzymują równoznaczny z tytułem magistra zawodowy tytuł lekarza.

Czy osiągnięcie drugiego albo i trzeciego stopnia wykształcenia wyższego oznacza kres możliwości dalszego zdobywania wiedzy? Oczywiście – nie, ale poziomu wykształcenia podnieść już nie można. Można jednak znacznie rozszerzyć posiadaną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu czy zajmowania określonego stanowiska.

Drogą do pogłębiania wiedzy są studia podyplomowe

Dla osób zdecydowanych na studia podyplomowe – Kraków jako największy ośrodek akademicki Polski południowej dysponuje ofertą, która zadowoli każdego, kto poszukuje sposobu na zmianę swojego statusu zawodowego. Na dwudziestu czterech uczelniach krakowskich co rok kształci się ponad 200 tys. studentów – wśród nich duża grupa to słuchacze studiów podyplomowych.

studia podyplomowe

Większość proponowanych studiów podyplomowych organizowana jest jako trzysemestralne studia niestacjonarne. W jednym semestrze odbywa się 8-10 zjazdów na weekendowe zajęcia. Studenci zaliczają program studiów poprzez aktywny udział w zajęciach oraz prace kontrolne.

Aby ułatwić pobieranie nauki osobom mieszkającym w dużej odległości od Krakowa, niektóre uczelnie proponują nowatorskie rozwiązanie jakim jest studiowanie online. Wszystkie kierunki, które nie wymagają dużej ilości godzin praktycznych można studiować bez wychodzenia z domu czy też konieczności porzucania obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Studia przez Internet są nie tylko wygodne – koszt czesnego oraz innych wydatków związanych z pobytem na uczelni jest znacznie niższy, niż na studiach w formie tradycyjnej.

Do wszystkich poszukujących oferty na dobre studia podyplomowe – Kraków poleca co rok kilkaset kierunków i specjalności i każdy może tu znaleźć propozycję, która spełni jego oczekiwania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here